Statut

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Omega w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Brodnica, ul. Wczasowa 1 A.
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach(Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych. Decyzję o wstąpieniu Stowarzyszenia do tych organizacji podejmuje Zarząd.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
Stowarzyszenie może tworzyć swoje oddziały terenowe w trybie określonym w niniejszym statucie.
Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się pieczęcią, legitymacją i odznakami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stowarzyszenie ma prawo zakładać sekcje zainteresowań.

ROZDZIAŁ II.  CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 2
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) ochrona i promocja zdrowia
b) turystyka, krajoznawstwo, rekreacja na terenie regionu Brodnickiego, w szczególności:
- promocja i popularyzacja wszelkich przejawów aktywności ruchowej i aktywnej turystyki min.: kajakarstwo, wioślarstwo, pływanie, jazda terenowa, turystyka rowerowa, nordic walking, paralotniarstwo, koszykówka, tenis ziemny, siatkówka, wędkarstwo,
- promocja i popularyzacja miasta Brodnica i regionu Brodnickiego,
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
c) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
d) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
e) działalność popularnonaukowa,
f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a także na rzecz osób wymagających rehabilitacji lub specjalistycznego leczenia,
g) rozwijanie szeroko pojętej kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie renowacji zabytków,
h) działalność w zakresie kultu religijnego poprzez propagowanie wartości chrześcijańskich w społeczeństwie,
i) działalność charytatywna,
j) promocja i organizacja wolontariatu,
k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
l) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) prowadzenie oraz wspieranie powstawania sekcji zajmujących się ochroną zdrowia, sportem, aktywną turystyką, rekreacją, twórczością artystyczną i innych,
b) upowszechnianie wśród społeczności lokalnej sportu i turystyki jako sposobu na wartościowe zagospodarowanie wolnego czasu,
c) wspomaganie i organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, religijnym, artystycznym,
d) organizowanie festiwali muzycznych, koncertów, imprez plenerowych, spotkań z artystami z różnych dziedzin sztuki,
e) pobudzanie aktywności naukowej, obywatelskiej, gospodarczej poprzez wspomaganie i organizowanie spotkań, targów, wystaw, seminariów, szkoleń, konferencji, wyjazdów,
f) wspomaganie wydawania publikacji naukowych, popularnonaukowych,
g) organizowanie, wspieranie i realizacja budowy i modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
h) wspieranie renowacji zabytków, w tym obiektów kultu religijnego,
i) finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,
j) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
k) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie statutowych celów poprzez m.in. zawieranie stosownych porozumień, umów,
l) prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji i oświaty,
m) pomoc osobom wymagającym rehabilitacji, specjalistycznych badań, zabiegów medycznych, poprzez zawieranie umów z ośrodkami rehabilitacyjnymi lub specjalistycznymi placówkami opieki medycznej,
n) współpraca z mediami,
o) praca badawczo-naukowa,
p) promocja i organizacja wolontariatu,
q) prowadzenie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, sztuki i tradycji, w tym obiektów kultu religijnego,
r) podejmowanie innych przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowanej zwykłą większością głosów.
3. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie określa aktem wewnętrznym.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców, w zakresie:
a) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (46.25.Z),
b) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
c) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
d) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),
e) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
f) wydawanie książek (58.11.Z),
g) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z),
h) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
i) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z.),
j) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
k) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
l) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
m) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
n) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
o) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),
p) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),
q) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
r) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z).
5. Dochód z działalności gospodarczej może służyć jedynie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
6. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE
§ 3
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoje organy.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 4
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
c) udziału w pracach, zebraniach, wykładach, imprezach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania opinii, wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek
d) dbania o mienie i dobre imięStowarzyszenia.
§ 5
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia. W zamian za członkowstwo, członek wspierający uzyskuje reklamę na wszelkich spotkaniach, imprezach, festiwalach.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój przyjętych celów statutowych Stowarzyszenia oraz władze publiczne.
5. Godność członka honorowego nadawana jest uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich, jednakże mogą opłacać składki dobrowolnie.
7. Członek honorowy obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
8. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 6
9. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi;
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
c) utraty zdolności do bycia członkiem Stowarzyszenia wskutek utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych;
d) wykluczenia przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu:
- z powodu łamania postanowień Statutu, regulaminów i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
- z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia;
- z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;
- z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku;
- na pisemny wniosek  pięciu członków Stowarzyszenia
10. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w uchwały. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV.  WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 7
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
3. Wybór władz wybieralnych Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Po kolejnych dwóch kadencjach, na kolejną kadencję można być wybranym do organów Stowarzyszenia po uzyskaniu kwalifikowanej większości 3/5 głosów.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
5. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów, głosowanie może być tajne.

§ 8 Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie może być:
a) zwyczajne
b) nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok poprzez zawiadomienie członków na piśmie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania.
4. Zwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
6. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
7. Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku w celu obradowania nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9. Uchwały Walnego Zebranie zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania
b) w drugim terminie – wyznaczonym najwcześniej w tym samym dniu, 15 minut później – co najmniej 1/5 członków uprawnionych do głosowania.
10. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów, głosowanie może być tajne.
11. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
c) wybór i odwoływanie członków wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie lub odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwał o obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
12. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 osób, Walne Zebranie przekształca się w Zebranie Delegatów.
13. Kadencja delegatów wynosi 3 lata.
14. W Zebraniu Delegatów udział biorą delegaci wybrani przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 8 ust. 15.
15. Delegatów wybiera się w proporcji 1 delegat na 5 członków Stowarzyszenia, z tym że w przypadku powołania sekcji Stowarzyszenia, każda sekcja musi mieć jednego delegata.

§ 9  Zarząd
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz do reprezentowania Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa lub dwóch wiceprezesów, księgowej. Prezesa i wiceprezesów wybiera Walne Zebranie Członków spośród wybranych członków do Zarządu.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane z prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
5. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu, Walne Zebranie uzupełnia skład osobowy.
6. Do kompetencji Zarządu należą:
a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, z tym, że zobowiązanie przewyższające kwotę 50.000 zł może być zaciągnięte jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zebrania,
e) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania lub zbywania majątku nieruchomego lub ruchomego,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
i) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,
j) uchwalanie wszelkich regulaminów, z zastrzeżeniem § 8 ust. 6
k) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia
l) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
7. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w tym prezesa. W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos prezesa.

§ 10 Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, wybranych przez Walne Zebranie.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu i żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia kontroli co najmniej raz w roku,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu i żądanie pisemnych wyjaśnień,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz Zarządu,
d) zwoływanie Walnego Zebrania, w sytuacji, gdy Zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie,
e) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
f) składanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
g) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
5. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie uzupełnia skład osobowy.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
7. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V. SEKCJE
§ 11
1. Dla pełnej realizacji celów statutowych Zarząd może powoływać sekcje o ściśle określonym polu działania na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
2. Sekcje działają na podstawie regulaminów przygotowanych przez członków poszczególnych sekcji z przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia. Regulaminy uchwalane są przez Zarząd.
3. Sekcje działają w celu realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.
4. W przypadku przekształcenia się Walnego Zebrania w Zjazd Delegatów każda sekcja musi mieć jednego delegata.
5. Rozwiązanie sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu, jeżeli:
a) przez okres dłuższy niż jeden rok zaprzestano prowadzenia faktycznej działalności lub
b) co najmniej połowa członków sekcji złożyła wniosek o jej rozwiązanie

ROZDZIAŁ VI. ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA
§ 12
Walne Zebranie podejmuje uchwałę o utworzeniu oddziału, na wniosek co najmniej 10 osób, które chcą utworzyć Oddział.
Działalność Oddziałów opiera się na Statucie Stowarzyszenia.
Oddziały terenowe nie mają osobowości prawnej.
§ 13
Organami oddziału są:
a) Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
Kadencja organów wybieralnych Oddziału trwa 3 lata.
Kompetencje organów oddziału określa Zarząd Stowarzyszenia.
§ 14
Oddział Stowarzyszenia może zostać rozwiązany na mocy uchwały Walnego Zebrania.
Uchwała może być podjęta:
a) na wniosek Zebrania Członków Oddziału lub
b) gdy liczba członków Oddziału będzie mniejsza niż 10  osób.

ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 15
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów,
c) z dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
d) z dochodów z ofiarności publicznej i ze sponsoringu,
e) z wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,  jeżeli Stowarzyszenie podejmie prowadzenie działalności gospodarczej,
f) z dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
g) z wpływów z działalności statutowej.
2. Wysokość składki dla członków zwyczajnych i członków wspierających proponuje zarząd, a uchwałę podejmuje Walne Zebranie. Składki powinny być uiszczane na koniec każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, z tym że każda czynność prawna o wartości przewyższającej kwotę 50.000 zł może być podejmowane po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zebrania.
7. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w tym przed sądami i innymi organami oraz do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w sprawach majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 lit. d i § 15 ust. 6
§ 16
Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
- przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony w formie pisemnej. Treść proponowanej zmiany musi być podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Stowarzyszenie Omega

ul. Wczasowa 1A
87-300 Brodnica
Telefon: 56 12 345 67
E-mail: zbperfekt@eisp.pl