Turniej szachowy z okazji 100 rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Regulamin

Turnieju Szachowego dla uczniów

z okazji

100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości”

 

Turniej dofinansowany ze środków gminy Miasta Brodnicy

                         1. CEL:

1)  popularyzowanie i promowanie wśród uczniów i młodzieży Królewskiej Gry.

2)  integracja środowiska szachowego.

3)   uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

4)   poznanie historii i tradycji naszego kraju w ramach 100-ej rocznicy odzyskania przez

Polskę Niepodległości-wystawka szkolna, występy uczniów

           2.  ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie „Omega” oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Brodnicy

 

                    3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

1) 7 listopada  2018 r., godz.12.00

2) miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Brodnicy.

3) osoba odpowiedzialna za organizację zawodów z ramienia szkoły-Artur Kołodziejski.

          4.  UCZESTNICY:

1)  udział w zawodach jest dobrowolny, mogą w nich brać udział uczniowie ze szkół prowadzonych przez gminę Miasto Brodnica (maksymalnie 10 zawodników z każdej szkoły).

2) maksymalna liczba wszystkich uczestników biorących w zawodach to 50 osób-decyduje kolejność zgłoszeń.

2) zgłoszenia należy kierować na adres  szachy.brodnica@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2018 r.

 

                  5.  SYSTEM ROZGRYWEK:

1) zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem 10 minut dla zawodnika.

2) obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego P Z Szach. Kojarzenia komputerowe w/g programu ChessArbiter. Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów, a w razie równości decydować będzie wartościowanie wg punktacji Buchholza średniego, Buchholza pełnego, większej ilości zwycięstw oraz progresu.

3) UWAGA: drugi błąd powoduje przegranie partii.

                    6. PROGRAM ZAWODÓW:

1) 7 listopada 2018 r. (środa), 11.50-weryfikacja listy startowej.

2) 12.00-odprawa techniczna, rozpoczęcie zawodów.

3) ok.14.30-podsumowanie turnieju wręczenie pucharów i nagród.

7. USTALENIA KOŃCOWE:

1) sprzęt szachowy zapewnia organizator.

2) zawodnik (uczeń) winien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mieć zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w turnieju. Dokumentację z tym związaną winna posiadać szkoła macierzysta.

3) organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w regulaminie.

4) na sali, w której odbywają się zawody obowiązuje zakaz używania włączonych telefonów komórkowych (poza przypadkami zgłoszonymi sędziemu przed zawodami).

5) opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel delegowany przez szkołę.

 

Brodnica, 18 października 2018 r. Organizatorzy

Stowarzyszenie Omega

ul. Wczasowa 1A
87-300 Brodnica
Telefon: 56 12 345 67
E-mail: zbperfekt@eisp.pl